DATA: 5-6-2024

 1. S'aprova el calendari escolar i horari per al curs 2024-2025: marc horari, dies de lliure disposició i dies amb jornada intensiva.

DATA: 21-5-2024

 1. S'aprova la reparació de la instal·lació d'ombreig de les grades del pati.

DATA: 29-01-2024

 1. S'aprova el pressupost per a l'exercici 2024, i la liquidació del pressupost de l'exercici 2023.

DATA: 18-12-2023

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

Després de les eleccions convocades per a la renovació de membres d'alguns dels sectors del Consell Escolar, es fa pública la seva composició actual.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

DATA: 16-10-2023

 1. S'aprova fer una aportació econòmica per a sortides a cada nivell des del fons social, tenint en compte que hi ha romanent i que això no compromet l'accés de les famílies a aquest fons.
 2. En colònies o viatges, si hi ha alumnat amb diversitat funcional que requereix de suports externs, i no hi ha cap tipus d'ajut o subvenció per aquests suports, es pagarà des del fons social la plaça d'aquestes persones de suport.
 3. S'aproven les sortides per al curs 2023-24.
 4. S'aprova que l'Araceli Bau, regidora d'inclusió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes pugui assistir com a oient a les sessions del Consell Escolar.

DATA: 19-09-2023

ACORDS:

 1. S'aprova la participació de l'Institut Montgròs a la Conferencia Internacional de la Juventud (CONFINT), participant-hi amb una representant de 4t curs d'ESO.

DATA: 09-06-2023

ACORDS:

 1. S'aproven el calendari escolar, els dies de lliure disposició i els de jornada reduïda per al curs 2023-24.
 2. S'aprova la proposta de declarar el centre espai lliiure de mòbils en tots els seus espais, tant interiors com exteriors.
  • Això implica que:

   • 4.1. L'alumnat d'ESO no podrà portar ni fer ús del mòbil en cap espai de l'institut,
    ni interior ni exterior. En cas d'haver-lo de portar, per necessitat de la família,
    el mòbil haurà d'estar apagat i guardat a la motxilla durant tot l'horari.

   • 4.2. L'alumnat de batxillerat no pot fer ús del mòbil en cap espai de l'institut, ni
    interior ni exterior. Sí que el podrà utilitzar al carrer, durant l'hora d'esbarjo.
    Caldrà acabar de concretar amb l'equip docent de batxillerat si se'n podrà fer
    ús en casos excepcionals, quan el professorat ho requereixi, per utilitzar
    alguna aplicació que no estigui disponible per a PC.

   • 4.3. En cas que un/a alumne/a porti el mòbil, el professorat demanarà l'alumne
    que entregui el dispositiu, que quedarà custodiat per l'equip directiu i
    s'entregarà a la família al cap de 48h.

   • 4.4. Entenem que durant el curs 23-24 caldrà anar valorant l'experiència i ajustant
    les mesures. A més, anirem treballant el tema des del punt de vista
    pedagògic, amb el suport d'un equip de treball dins del Consell Escolar
    Municipal.

DATA: 14-04-2023

ACORDS:

 1. Es ratifica la participació del centre al programa FAIG.
 2. S'aprova la instal·lació de veles d'ombreig a les grades del pati, subvencionades per l'AFA.

DATA: 30-01-2022

ACORDS:

 1. S'aprova la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2022. S'informa del pressupost 2023.
 2. Per al curs 2023-24 no es modifiquen les aportacions de les famílies.
 3. Del total de l'aportació de cada família, es destinaràn 60€ a les sortides, tallers i activitats, enlloc dels 55€ que es destinaven fins ara.
 4. Al batxillerat no es farà aportació de sortides 
 5. S'aproven modificacions de les NOF en els apartats relacionats amb l'avaluació i amb el dret d'inassistència col·lectiva de l'alumnat.

DATA: 10-10-2022

ACORDS:

 1. S'aprova la possibilitat de fer ús excepcional del Fons Social de Sortides per pagar sortides curriculars d’algun nivell, sempre i quan quedi garantit l’accés de les famílies que ho necessitin al Fons Social.
 2. S'aprova el pas, a final de curs, dels diners dels romanents de 4t d'ESO i de 2n de Batxillerat al Fons Social de Sortides, sempre i quan aquest romanent sigui inferior al 50% de l’aportació familiar per sortides.
 3. S'aprova el decàleg que defineix el model de viatge de 4t d’ESO, tenint en compte que queda pendent la resolució de com es pot fer partícip l’alumnat durant un o dos cursos de transició.
 4. S'aproven les sortides, tallers i activitats per al curs 2022-23
 5. S'informa de la Programació General Anual de Centre, i de les modificacions del pressupost fetes fins el dia de la sessió.

DATA: 22-09-2022

ACORDS:

 1. S'aprova la participació de l'Institut Montgròs al programa FAIG, impulsat pel CESIRE.

DATA: 27-01-2022

ACORDS:

 1. Es valora i s''aprova la liquidació del pressupost de l'exercici 2021.
 2. Es sotmet a consulta el pressupost per a l'exercici 2022. Queda aprovat.
 3. S'acorda mantenir els imports de les aportacions de les famílies per al curs 2022-23.

DATA: 30-11-2021

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

Després de les eleccions convocades per a la renovació de membres d'alguns dels sectors del Consell Escolar, es fa pública la seva composició actual.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

DATA: 27-09-2021

ACORDS:

 1. S'aprova la renúncia del centre, per al curs 2021-22, als portàtils distribuïts pel Departament d'Educació.
 2. S'aprova la planificació de sortides per aquest curs.

DATA: 05-07-2021

ACORDS PER AL CURS 2021-22:

 1. Mantenir el marc horari general de 8:00 a 14:00
 2. Festes de lliure disposició: 11-10-2021 / 07-12-2021 / 28-02-2022 / 13-05-2022
 3. Dies de jornada reduïda 8:00 - 13:40: 22-12-2021 i del 13 al 22 de juny de 2022
 4. Es mantenen els imports de les aportacions aconòmiques de material i sortides de les famílies (180€ -165€ si es tenen germans al centre-)
 5. Per poder assistir a les colònies o viatges de final de curs, cal haver realitzat l'aportació econòmica per a material i sortides
 6. Es sol·licitarà a la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Barcelona Comarques l’endarreriment de la data de començament de les classes al centre fins el dia 15 de setembre de 2021.
 7. Ampliació de la representativitat de l'alumnat al Consell Escolar:
    • L'alumnat tindrà dos vots com fins ara (representants electes).
    • Podran assistir-hi fins un total de 5 alumnes: uyn representant de cada nivell d'ESO i un del batxillerat.

DATA: 10-09-2020

ACORDS:

1. S'aproven les sortides d'inici de curs

2. S'aprova per unanimitat el PLA D'OBERTURA DE L'INSTITUT MONTGRÒS per al curs 2020-2021

 

DATA: 24-04-2020

ACORDS (amb motiu de les instruccions de la Direcció General de Centres Públics de 15-04-2020):

1. Es modifica un dels acords presos el 03-04-2020 per adequar-lo a aquesta instrucció, que diu així:

2.1 Devolució de les aportacions per material escolar o equipaments 

Primer: es calcularà proporcionalment quin és l’import de l’aportació del curs 2019-2020 que correspon al període de tancament del centre d’aquest curs. 

Segon: de manera general, la quantitat calculada anteriorment es descomptarà de l’aportació que pel mateix concepte facin les famílies pel curs 2020-2021. 

Tercer: s’abonarà la quantitat obtinguda anteriorment, si la família ho requereix explícitament i, en general, a les famílies dels alumnes que no continuïn el centre el curs 2020-2021. L’abonament es documentarà amb un rebut signat per la família o mitjançant el justificant de la transferència. 

Quart: si la família un cop informada no reclama la devolució a data 30 de novembre es considera que renuncia tàcitament al seu retorn.

L'acord del Consell Escolar queda així:

Es calcularà la part proporcional de l’aportació de les famílies en concepte de material (aportació total treient la part de sortides, la quota d’AFA i la part de plataformes digitals) i s’aminorarà la quota del curs següent en aquesta quantitat (o es retornarà a les famílies que, en el moment de fer baixa al centre, ho demanin). Això serà així per totes les famílies excepte les que no hagin fet l’aportació pel curs 2019-2020 (o no l’hagin fet sencera). En aquests casos, es farà un càlcul per cada cas.

DATA: 03-04-2020 

ACORDS (amb motiu del confinament derivat de l'estat d'alarma per la crisi sanitària del COVID-19):

1. Pel que fa a l’estat de la qüestió sobre l’accés a Internet de l’alumnat del centre:

 • En col·laboració amb els Serveis Socials tant d’Olivella com de Sant Pere de Ribes i la regidoria d’educació d’ambdós poblacions, s’oferiran possibilitats de connexió a Internet a l’alumnat que s’ha detectat que no en té.

2. Pel que fa al retorn dels diners de sortides, colònies, viatges i intercanvi.

A) Respecte del pagament d'inici de curs per sortides curriculars, no es faran devolucions. Cada nivell tornarà a utilitzar els diners restants tan aviat es retorni al centre, i s'emportarà el romanent cap al següent curs, com és habitual.

B) Després de les cancel·lacions de totes les colònies i viatges, les empreses que gestionen les colònies de 1r i 2n d'ESO no ens han retornat el primer pagament que vam fer com a reserva. Després de negociar amb elles hem acordat que ens el guarden com a reserva per al curs vinent. Per tant, s'acorda fer les següents modificacions per a les colònies del curs 2020-21:

* 2n d'ESO anirà al càmping de Santa Susanna.

* 3r d'ESO anirà a La Granja de Sta. Maria de Palautordera.

DATA: 29/01/2020
ACORDS:

1.- Aprovació de la liquidació del pressupost del 2019 i aprovació del nou pressupost per al 2020.

2.- Mantenir per al curs 2020-21 els imports de les aportacions de les famílies .

- 180€ en un sol pagament (165€ si es tenen germans o germanes al centre)

- Aquest import cobreix:

     • Plataforma educativa del centre (Moodle).
     • Plataforma de seguiment tutorial (iEduca).
     • Portafoli d'Aprenentatge Montgròs (PAM).
     • Fotocòpies que es proporcionen a l'alumnat.
     • Material fungible utilitzat per l'alumnat a l'aula ordinària que el centre facilita al llarg del curs com agenda, llibretes, carpetes, cartolines,etc.. i material del laboratori i tallers.
     • Assegurança escolar obligatòria (alumnat a partir de 3r d'ESO inclòs).
     • Quota de l'AFA, que gestiona directament altres serveis i actuacions en l'àmbit educatiu com són l'Associació Esportiva, les activitats extraescolars de les tardes, els llibres de lectura socialitzats, etc..
     • Excursions, sortides i tallers relacionats amb les tasques curriculars.

3.- S'aprova la llista de criteris per a la concessió d'ajuts per a colònies i viatges a partir del Fons Social del centre (fons destinats a l'alumnat amb necessitats socioeconòmiques).

4.- S'autoritza l'inici de les activitats pedagògiques per la sensibilització de l'alumnat sobre la inclusivitat dels espais del centre.

 Darrera modificació: Thursday, 20 June 2024, 14:30