Acords del CONSELL ESCOLAR, curs 2019-20

DATA: 29/01/2020
ACORDS:

1.- Aprovació de la liquidació del pressupost del 2019 i aprovació del nou pressupost per al 2020.

2.- Mantenir per al curs 2020-21 els imports de les aportacions de les famílies .

- 180€ en un sol pagament (165€ si es tenen germans o germanes al centre)

- Aquest import cobreix:

     • Plataforma educativa del centre (Moodle).
     • Plataforma de seguiment tutorial (iEduca).
     • Portafoli d'Aprenentatge Montgròs (PAM).
     • Fotocòpies que es proporcionen a l'alumnat.
     • Material fungible utilitzat per l'alumnat a l'aula ordinària que el centre facilita al llarg del curs com agenda, llibretes, carpetes, cartolines,etc.. i material del laboratori i tallers.
     • Assegurança escolar obligatòria (alumnat a partir de 3r d'ESO inclòs).
     • Quota de l'AFA, que gestiona directament altres serveis i actuacions en l'àmbit educatiu com són l'Associació Esportiva, les activitats extraescolars de les tardes, els llibres de lectura socialitzats, etc..
     • Excursions, sortides i tallers relacionats amb les tasques curriculars.

3.- S'aprova la llista de criteris per a la concessió d'ajuts per a colònies i viatges a partir del Fons Social del centre (fons destinats a l'alumnat amb necessitats socioeconòmiques).

4.- S'autoritza l'inici de les activitats pedagògiques per la sensibilització de l'alumnat sobre la inclusivitat dels espais del centre.

 

DATA: 03-04-2020

ACORDS (amb motiu del confinament derivat de l'estat d'alarma per la crisi sanitària del COVID-19):

1. Pel que fa a l’estat de la qüestió sobre l’accés a Internet de l’alumnat del centre:

 • En col·laboració amb els Serveis Socials tant d’Olivella com de Sant Pere de Ribes i la regidoria d’educació d’ambdós poblacions, s’oferiran possibilitats de connexió a Internet a l’alumnat que s’ha detectat que no en té.

2. Pel que fa al retorn dels diners de sortides, colònies, viatges i intercanvi.

A) Respecte del pagament d'inici de curs per sortides curriculars, no es faran devolucions. Cada nivell tornarà a utilitzar els diners restants tan aviat es retorni al centre, i s'emportarà el romanent cap al següent curs, com és habitual.

B) Després de les cancel·lacions de totes les colònies i viatges, les empreses que gestionen les colònies de 1r i 2n d'ESO no ens han retornat el primer pagament que vam fer com a reserva. Després de negociar amb elles hem acordat que ens el guarden com a reserva per al curs vinent. Per tant, s'acorda fer les següents modificacions per a les colònies del curs 2020-21:

* 2n d'ESO anirà al càmping de Santa Susanna.

* 3r d'ESO anirà a La Granja de Sta. Maria de Palautordera.

DATA: 24-04-2020

ACORDS (amb motiu de les instruccions de la Direcció General de Centres Públics de 15-04-2020):

1. Es modifica un dels acords presos el 03-04-2020 per adequar-lo a aquesta instrucció, que diu així:

2.1 Devolució de les aportacions per material escolar o equipaments 

Primer: es calcularà proporcionalment quin és l’import de l’aportació del curs 2019-2020 que correspon al període de tancament del centre d’aquest curs. 

Segon: de manera general, la quantitat calculada anteriorment es descomptarà de l’aportació que pel mateix concepte facin les famílies pel curs 2020-2021. 

Tercer: s’abonarà la quantitat obtinguda anteriorment, si la família ho requereix explícitament i, en general, a les famílies dels alumnes que no continuïn el centre el curs 2020-2021. L’abonament es documentarà amb un rebut signat per la família o mitjançant el justificant de la transferència. 

Quart: si la família un cop informada no reclama la devolució a data 30 de novembre es considera que renuncia tàcitament al seu retorn.

L'acord del Consell Escolar queda així:

Es calcularà la part proporcional de l’aportació de les famílies en concepte de material (aportació total treient la part de sortides, la quota d’AFA i la part de plataformes digitals) i s’aminorarà la quota del curs següent en aquesta quantitat (o es retornarà a les famílies que, en el moment de fer baixa al centre, ho demanin). Això serà així per totes les famílies excepte les que no hagin fet l’aportació pel curs 2019-2020 (o no l’hagin fet sencera). En aquests casos, es farà un càlcul per cada cas.

DATA: 10-09-2020

ACORDS:

1. S'aproven les sortides d'inici de curs

2. S'aprova per unanimitat el PLA D'OBERTURA DE L'INSTITUT MONTGRÒS per al curs 2020-2021.Darrera modificació: dilluns, 21 setembre 2020, 17:55