L’institut Montgròs, és el tercer centre públic de secundària creat a Sant Pere de Ribes, comarca del Garraf. Aquest municipi, d’uns trenta mil habitants, té actualment, dos nuclis de població separats per uns sis quilòmetres, Ribes i Roquetes.  Es reparteixen la població equitativament, per tant, la població on està situat el centre té al voltant d’uns quinze mil habitants. Aquest nucli pertany a la part històrica del poble, Ribes, el qual ha experimentat un increment gradual de la població des de final de la dècada dels anys cinquanta, amb l'arribada de la població emigrada, procedent de la resta de l’estat, amb busca de possibilitats de treball que oferia el procés d’industrialització de Catalunya. Des de les hores el ritme de creixement del poble s’ha mantingut gràcies a altres factors com l’augment del sector de la construcció, les segones residències i l’àrea de influència que exerceix la ciutat de Barcelona.


L’institut Montgròs obre les portes per primer cop durant el curs 2007-08 amb tres clares voluntats: impulsar l’ús conceptual i estratègic de les noves tecnologies; crear una tradició de treball competencial, globalitzat i cooperatiu, tant entre l’alumnat com entre el professorat i propiciar l’obertura al seu entorn proper i europeu.


Per a dur a terme aquests objectius, es prenen decisions d’organització pedagògica i de gestió que demanden d’un convenciment i d’un consens de la comunitat educativa, especialment pel que fa a les famílies de l’alumnat i d’un esforç d’implicació i desig de renovació i recerca, especialment pel que fa a l’equip directiu i el claustre de professorat.


Així, s’expliquen, argumenten i consensuen mesures fonamentals:


- La voluntat de buscar una forma creativa d’abordar el procés d’ensenyament- aprenentatge que faciliti una motivació addicional per l’alumnat i tingui un caràcter plenament competencial que justifiqui la seva posada en marxa com a eix vertebrador del treball cooperatiu, d’atenció a la diversitat i de facilitador de la inclusió de tot l’alumnat.

Aquests objectius es concreten en


- Dur a terme un treball didàctic i pedagògic articulat per Tasques Globalitzades, Cooperatives i Competencials que inclou: projectes, centres d’interès, simulacions, recerques del medi, etc.


- Organitzar el professorat per Àmbits de Coneixement.

- Fer ús d’una plataforma social a Internet (Moodle) que signifiqui, no només un espai digital d’informació, sinó que sustenti, doni forma i propicií el procés d’ensenyament- aprenentatge abans descrit i destaqui el creixement en competència digital de l’alumnat.

Per a la seva utilització es fa necessari que l’alumnat tingui al seu abast ordinadors i, per tant, es busquen maneres d’aconseguir aquestes eines de treball.
En consens amb les famílies de l’alumnat, els diners que tradicionalment es destinen a llibres de text es destinen a la compra d’ordinadors portàtils, i es dota l’institut d’una xarxa WIFI.

El centre roman en mòduls prefabricats durant cinc anys i, finalment, el curs 2012-13 es trasllada a l'edifici actual.


En el curs 2014-15 es concedeix autorització per impartir, per primer cop al centre, els estudis postobligatoris de batxillerat.


MÉS INFORMACIÓ

Darrera modificació: Friday, 21 August 2020, 11:14