FÒRUM

Vaga 08-03-2021

Vaga 08-03-2021

per JOSE ANTONIO NAVARRO BARRILADO *PROF ACT -
Nombre de respostes: 0

Benvolgudes famílies,

El Sindicat d’Estudiants convoca una vaga el dia de la dona el proper 08-03-2021, a la qual s'han adherit els nivells de 3r d'ESO fins a 2n BAT.

Seguint la llei d'autonomia de centres, Decret 102/2010 de 3 d’agost a l’article 24, l'alumnat d'aquests nivells pot demanar la justificació de la falta d'inassistència al centre, per la qual cosa una vegada rebuda la petició d’adhesió a la vaga i els resultats de votació amb majoria absoluta per part de l’alumnat de 3r ESO, 4t ESO, 1r BAT i 2n BAT, us fem arribar la sol·licitud de justificació d'inassistència a les corresponents activitats lectives.

Degut a la semipresencialitat us demanem si us plau que escriviu un correu al tutor o tutora del vostre fill o filla copiant i complimentant aquest text:

Jo, .................................................................................amb NIF.................................. pare / mare / tutor/a legal de l’alumne/a....................................................................... del curs i grup.................................., firmo aquest document conforme sol·licito la justificació de la falta d’assistència del meu fill/a, en tant que m’adhereixo a la seva petició de l’exercici del dret de reunió el proper dia 08-03-2021.

Signatura i data.

 

Atentament,

Direcció Institut Montgròs