L'institut Montgròs és un centre de secundària (ESO i Batxillerat) que ofereix un ensenyament inclusiuglobalitzador i pel futur: obert al canvi i a la innovació.

Per poder complir amb aquest ideari, es treballen diàriament tres grans objectius:

    

1. Facilitar els aprenentatges, fent ús efectiu i estratègic de les noves tecnologies, per millorar els resultats educatius i dotar al nostre alumnat de capacitats clau per a la plena immersió en el món acadèmic i laboral del segle XXI.

Tanmateix, aquestes eines ens faciliten la comunicació i per tant la implicació de tota la comunitat educativa.

2. Facilitar aprenentatges que contemplin la globalitat i transversalitat dels coneixements així com un gran èmfasi en l'aprendre a aprendre.

Una aposta decidida per fer els i les nostres alumnes ciutadans competents, crítics, capaços i autònoms.

3. Facilitar els aprenentatges per una ciutadania europea i del món a través del treball en les institucions de la comunitat europea, així com de la coeducació, la resolució pacífica i justa dels conflictes i la solidaritat i la cooperació amb els col·lectius, països i cultures més desafavorits.

 El Projecte Curricular del centre (PCC) es vertebra, pel que fa al currículum comú, entorn a tres grans eixos:

       * L’Àmbit Lingüístic, on es dissenya conjuntament el currículum en el marc del tractament integrat de les  llengües (TIL) que pren com a aglutinador el treball per tipologies de textos

       * L’Àmbit Científicotecnològic, on es realitza el mateix esforç globalitzador entre les matèries de matemàtiques, ciències (biologia, física, química), tecnologia i educació física

       * L’Àmbit Social, on treballen conjuntament les ciències socials, filosofia, visual i plàstica, música i religió.

El professorat d'aquests tres àmbits defineix cada trimestre una tasca global comuna que es realitza en grups cooperatius i segueix diferents metodologies, sempre basades en posar l'alumne/a com a centre de l'aprenentatge:  projectes, centres d’interès, simulacions, aprenentatge basat en problemes (ABP) i recerques del medi.

(La definició d’aquests mètodes es pot consultar en el llibre  Enfocament globalitzador i pensament complex. Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat. Aula d’innovació Educativa. Zabala, Antoni 2007)

Per al disseny i implementació d’aquesta tasca s’han definit cinc fases de treball recollides a la plataforma de treball Moodle:

                   1a FASE. FÒRUM de presentació de la tasca i dels criteris amb que serà avaluada.

                      2a FASE. WIKI d'organització dels grups cooperatius: assignació de rols i responsabilitats. Portafolis de seguiment del grup (QUADERN de GRUP). Tutorials de les eines 2.0.

                        3a FASE. PÀGINES WEB amb el desenvolupament de tasques, exercicis, documents i referències de suport i estudi.

                          4a FASE. PORTAFOLIS d'AVALUACIÓ MONTGRÒS (PAM)

                            5a FASE. EINA 2.0 amb la que es presenta i/o publica el DESENVOLUPAMENT FINAL de les tasques realitzades.

 

Darrera modificació: Tuesday, 13 July 2021, 17:54